Kat Mülkiyeti Nasıl Alınır ?

Kat Mülkiyeti ve İmar barışı başvuru işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. İmar affı olarak ta bilinen bu işlemin ilk basamağı yapı kayıt belgesidir. Bu belgeyi almaya hak kazanmış yapılar elbette ki bir sürü haktan faydalanacaklardır. Bu haklardan en önemlilerinden biri de kuşkusuz Kat Mülkiyetine geçiştir. Evet devlet milletle el sıkışıp birçok sorunlu ve kaçak yapılara resmiyet kazandıracağı gibi ek olarakta isteyen vatandaşlara mülkiyet hakkı tanıyor. Kat mülkiyetine geçiş hakkı elde edebilmek için yapıların ve vatandaşların bazı koşulları yerine getirmeleri lazım.

Yapı kayıt belgesini alan vatandaşlar;

 

* Talep etmeleri halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlatabilirler.

* 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca yapı üzerinde daha önceki yıkım kararları veya tahsil edilemeyen idari para cezaları varsa iptal edilir.

* Ayrıca Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp, yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda. Yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği yapabilirler. Yani tapuda dükkan olan yerler mevcutta daire olarak kullanıyorlarsa tapu işlemleri sırasında daire olarak beyan etmeleri halinde cins değişikliği yapabileceklerdir.

*  Kat mülkiyeti’ne geçiş yapabilirler.

Kat mülkiyeti tesisi yapılabilmesi için gerekli çalışmalar ve şartlar;

  • Yapı Kayıt Belgesi. İmar affının ilk aşamasında alınan yapı kayıt belgesi mülkiyet aşamasında lazım olacak.
  • Tüm maliklerin %100 muvafakat vermeleri lazım.
  • Mevcut yapının veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri. Bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları. Kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası. Bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve yapı maliklerini de gösteren ve mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün yapı maliki. Veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak imzalanan ve elektronik ortamda Tapu Müdürlüğüne ibraz edilen proje. Binada detaylı röleve alınıp mimari proje çizilmesi gerekiyor.

3) İmar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden alınan belge. Varsa yola terk işlemleri yapılması lazım.

4) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre hazırlanmış. Kat mülkiyeti kuran yapı maliki veya malikleri tarafından imzalanmış yönetim plânı.

5) Yapı Kayıt Belgesi ile zemin ve mimari proje uyumunu gösteren özel harita. Mühendislik büroları veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları (LİHKAB) tarafından düzenlenmiş olan zemin tespit tutanağı.

Bütün bu belgeler ve çalışmalar ile birlikte ilgili tapu müdürlüğüne müracaatta bulunulur. Daha evvel Yapı Kayıt Belgesi için ödenen meblağ kadar bir bedel daha ödenir. Sonra tapu müdürlüğünce belirtilen işlemler yapılır. Bu belirtilen projeyi hazırlayan mimar ile zemin tespit tutanağını hazırlayan mühendisler bu belgelerin içeriklerinin doğruluğundan vatandaş ile birlikte hukuken sorumludur. Bu yüzden yapı kayıt belgesi işlemleri sırasında beyan edilen ölçüler ve işlemlerin kat mülkiyetindeki ölçülerle tamamen uyuşması gerekir.

Kat mülkiyetine geçilmiş olması. 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmez. Tamamlanmamış yapılarda 31/12/2017 tarihi itibari ile bitmiş kısımların inşaatı ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartı ile tamamlanabilir. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım ve tadilatlar yapılabilir. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda iş yeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilir.